Derfor er det vigtigt at vedligeholde fugerne på boligens murede facader

Husets mørtelfuger har ikke kun betydning for facadens helhedsindtryk – de har også en vigtig betydning for tætheden og holdbarheden af selve murværket. Derfor er det vigtigt, at fugerne i murværket bliver korrekt, og at eventuelle skader bliver udbedret i takt med, at de opstår.

Udover, at ødelagte mørtelfacader giver dit hus et slidt og træt udseende, så kan de faktisk også føre til nedbrydning af murværket. I mere voldsomme tilfælde kan dårlige mørtelfuger medføre fugtskader på huset. Derfor er det alfa og omega, at dårlige fuger bliver repareret, før skaden udvikler sig.

Hvorvidt et forhold er dækket under en ejerskifteforsikring vil altid skulle vurderes konkret. Kontakt Dansk Boligforsikring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din situation er dækket af din ejerskifteforsikring.

Disse skader på fugerne skal du være opmærksom på

Du kan danne dig et overblik over fugernes tilstand ved at gå en tur rundt om huset og vurdere murværket:

  • Udfylder fugerne stadigvæk mellemrummet mellem murstenene?
  • Er fugerne mellem murstenene hele?
  • Er der huller eller murbier?
  • Er der områder, hvor fugen mangler helt?
  • Er der revner i mursten eller fuger?
  • Er der frostsprængte mursten?
  • Er overfladen på fugerne hel uden større afskalninger?
  • Er der revner over døre eller vinduer?

 
Hvis du oplever, at husets fuger er hele, fine og uden huller, så er der rig chance for, at fugerne er i god stand. Er fugerne derimod fyldt med huller eller revner, så er det et signal om at få murværket fuget om.

I nogle tilfælde kan enkelte småoperationer af begrænsede områder være nok. Er fugerne meget medtagende, kan det blive nødvendigt at fuge hele husets murværk om.

Genkend skaderne på fugerne

Udvaskede og forvitrede fuger opdages ved afskallede fuger mellem murstenene og fuger, som mangler helt eller delvist. Skaden bliver kun et problem, såfremt skadeområdet er større end et par m2. Skaden er meget normal ved særligt udsat murværk, som kommer i direkte kontakt med sol eller slagregn.

Er husets fuger plaget af små huller, som ligner formen fra en blyant? Så er dine fuger ramt murbier, som er kendt for at udarbejde gange i svage mørtelfuger.

Revner i mørtelfugen giver næsten sig selv. Revnerne kan forekomme i trappemønstre og lange fugeforløb. Disse skader opstår ofte over vinduer og døre.

Frostsprængninger forekommer ofte i opfugtet murværk, ødelagte fuger eller tilbagelæggende fuger. Skaden fremstår som revnede og sprængte mursten.

Sådan udbedrer du fugen

Inden du begynder at fuge på ny, skal du først fjerne den gamle fuge. Det foregår oftest med en særlig maskine, som kradser den skadede fuge ud mellem murstenene. I nogle tilfælde kan udkradsningen udføres med håndkræft, hvis omfanget ikke er for betydeligt.

Hvis murværket i facaden er meget nedbrudt, kan det være nødvendigt at udskifte murstenene, bland andet over vinduer og døre.

Hvilket mørtelfuge skal du bruge?

Når du skal bestemme dig for, hvilket mørteltype du skal bruge, anbefales det, at du tager udgangspunkt i den type, som allerede er anvendt i det eksisterende murværk. Du vil altid opnå det bedste resultat, hvis du anvender en mørteltype, som er tæt relateret med den eksisterende fuge.

Derudover er det vigtigt, at du kender styrken i den eksisterende fuge. Du bør ikke vælge en fuge, som er betydelig stærkere, end den oprindelige, da det vil øge risikoen for, at fugen vil falde af.