Hvis skaden sker

Du bør ikke udbedre en skade, indtil vi har haft mulighed for at behandle din skadeanmeldelse.

Mand grubler og tænker over forsikring

Hvis skaden sker

Du bør ikke udbedre en skade, indtil vi har haft mulighed for at behandle din skadeanmeldelse.

Hvis skaden sker

Husk at ejerskifteforsikringen kun dækker skader, der er sket før overtagelsesdatoen. Er skaden sket efter du har købt huset, bør du checke dine almindelige husforsikringer. 

Du bør ikke udbedre en skade, indtil vi har haft mulighed for at behandle din skadeanmeldelse.

Det er altid en god idé at sætte sig ind i hvilke forsikringer, der dækker hvilke skader, hvis uheldet skulle være ude. 

Det er alene Dansk Boligforsikring A/S’ skadebehandlere, der kan træffe afgørelser på selskabets vegne. Alle afgørelser vil blive truffet skriftligt.

Nyttige links:

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte det forhold, som du ønsker at anmelde.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv skade@danskboligforsikring.dk

Må du begynde at udbedre skaden?

Mange af vores kunder opdager ting ved deres hus når de er i gang med at renovere eller kort tid efter overtagelsen, hvor de er i gang med at sætte deres præg på ejendommen. Mange ønsker derfor at begynde med en udbedring så hurtigt som muligt, så projektet ikke sættes på hold.

Du bør ikke udbedre en skade, indtil vi har haft mulighed for at behandle din skadeanmeldelse. Oftest har vi brug for at besigtige det forhold, du anmelder.

Hvis du har udbedret før vi har taget stilling, vil det være vanskeligt for dig at sandsynliggøre, at der forelå en skade, som ejerskifteforsikringen skal dække. Du kan også komme i den situation, at vi ikke erstatter udgifterne til den udbedring, du har foretaget, men opgør din erstatning til et mindre beløb, fordi vi vurderer at reparation kan foretages på en anden eller billigere måde.

Vi fraråder, at du udbedrer, men risikoen er din, og beslutningen træffer du selv.

Du har dog altid en almindelig pligt til at begrænse tabet og sørge for, at forholdet ikke udvikler sig. Det vil sige, at du, når du får kendskab til forholdet, skal holde det under observation og sørge for, at det ikke bliver forværret.

Hvilken funktion har besigtigelseskonsulenten? 

Besigtigelseskonsulenten foretager en byggeteknisk gennemgang, af det, du har anmeldt. Konsulenten kigger kun på det, du viser ham – han fejlfinder ikke. Besigtigelseskonsulenten foretager ikke destruktive eller ødelæggende indgreb på din ejendom for at dokumentere skaden. Hvis forholdet kræver, at der skal foretages et ødelæggende indgreb, skal det være foretaget af dig inden besigtigelsen. Det hænger sammen med, at det er dig der skal sandsynliggøre, at der er en skade.

Besigtigelseskonsulenten er ikke bemyndiget til at træffe afgørelser om dækning. Han/hun skal alene besigtige og vurdere det anmeldte forhold rent teknisk og hans vurdering og fotos bliver videregivet til skadebehandleren.

Har du brug for at kontakte os?

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte det forhold, som du ønsker at anmelde. Vi kan ikke modtage din anmeldelse pr. telefon – vi skal altid modtage skadeanmeldelsen skriftligt.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Det er vanskeligt at give en præcis tidshorisont for sagsbehandlingen, da alle sager af natur er forskellige og individuelle. Det kommer også an på, hvor mange andre, der anmelder skader på det tidspunkt, du sender din skadeanmeldelse ind.

Ejerskifteforsikringsskader er ikke som villaforsikringsskader. De takseres ikke på stedet, efter besigtigelsen skal det vurderes, om forholdet er dækket af skadesdefinitionen. I modsætning til villaforsikringsskader, er der kun i sjældne tilfælde tale om akutte skader.

Skadebegrebet er mere komplekst end villaforsikringens, og vurderingen af, om der er tale om et dækningsberettigende forhold, herunder indhentelse af alle nødvendige oplysninger til at fastslå skadeårsag og omfang, kan tage tid.

Der kan også være behov for at føre regres mod den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten eller den tidligere ejer. “Regres” betyder, at Dansk Boligforsikring A/S gør et økonomisk krav gældende overfor den, som vi mener, er ansvarlig for et forhold, som selskabet dækker under forsikringen. Det kan skyldes ansvarspådragende fejl hos den bygningssagkyndige eller alvorlige fejl eller fortielse hos sælgeren af ejendommen.

Vi behandler din sag hurtigst muligt. Du er naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til din skadebehandler, for at høre hvordan det går med din sag.

Hvis du ikke er enig i afgørelsen?

Skulle du ikke være enig i vores vurdering af din sag, er du til enhver tid velkommen til at kontakte din skadebehandler og få en gennemgang af afgørelsen og den nærmere begrundelse. Hvis du fortsat ikke mener, at afgørelsen er rigtig, kan du skriftligt bede om at få forholdet genbehandlet. Du bør i anmodningen om genbehandlingen anføre, hvorfor du mener, vores afgørelse er forkert.

Din anmodning om genbehandling kan fremsendes til vores klageansvarlige enhed på følgende adresse eller via mail klage@danskboligforsikring.dk 

Dansk Boligforsikring A/S
Att.: Den klageansvarlige enhed
Kanalstræde 10, 1.
4300 Holbæk

Den klageansvarlige enhed vil gennemgå og revurdere sagen og afgørelsen. Du vil modtage resultatet af denne genbehandling skriftligt indenfor 3-4 uger. Skulle det tage længere tid (f.eks. hvis vi har brug for at indhente yderligere oplysninger) vil du blive orienteret.

Skulle du herefter fortsat være uenig i selskabets afgørelse kan du – mod et gebyr – viderebringe den til Ankenævnet for Forsikring. Du kan finde mere information herom på ankeforsikring.dk

Du kan læse mere om dine klagemuligheder her

Dansk Boligforsikring