Hvad er sælgers ansvar ved ejerskifteforsikring?

Det bør du vide om sælgers ansvar ved ejerskifteforsikring

Der er visse forhold, der gør sig gældende for en sælger af en bolig, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Her kan du blive klogere på indhentelse af ejerskifteforsikring som sælgers ansvar, hvilke fordele der er ved at have ejerskifteforsikringen, og hvilke ulemper der er ved ikke at tilbyde køberen at betale for halvdelen af forsikringspræmien ved en ejerskifteforsikring. Endvidere er der forhold, der gør, at sælgeren fortsat kan have et ansvar efter salget.

Sælgers ansvar ved indhentning af tilbud på ejerskifteforsikring  

Når du som sælger står over for salget af din ejendom, er det afgørende at forstå dit ansvar vedrørende ejerskifteforsikringen. At hente tilbud på en ejerskifteforsikring er ofte en del af processen, og det er vigtigt at vide, hvad der forventes af dig. Ejendomsmægleren vil oftest anbefale dig, at du indhenter et tilbud, og ligeledes vil du oftest få anbefalet at tegne en sælgeransvarsforsikring.

Da man som sælger har de nødvendige oplysninger om boligen, kan man lette processen for indhentelse af tilbud. Der er nogle nødvendige oplysninger og evt. dokumentation, som man kan videregive til forsikringsselskabet, således at der kan udarbejdes et tilbud. Tilbuddet kan vedhæftes salgsdokumenterne, så køberen har mulighed for at tage stilling til, om denne vil acceptere tilbuddet. Det er købers beslutning, om denne vil have en ejerskifteforsikring i forbindelse med salget, og det anbefales, da det er sælgers og købers sikkerhed i hushandlen. Såfremt køber selv vil indhente et tilbud, som denne vil acceptere, er sælger kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring.

Sælgers ansvar ved oplysning om boligens tilstand

Som sælger er man forpligtet til at give korrekte og omfattende oplysninger om ejendommens tilstand. Dette inkluderer at informere køberen om eventuelle kendte fejl eller mangler. Hvis man som sælger er bekendt med fejl og mangler ved boligen, som ikke er angivet i rapporterne, skal man ikke holde oplysningerne tilbage.

Fordele ved at acceptere sælgers tilbud om at betale halvdelen af præmien

  • Det har fordele for begge parter, når køber accepterer, at der er en ejerskifteforsikring i forbindelse med hushandlen. Det kan blive en økonomisk lettelse, hvis der skulle opdages fejl og mangler ved boligen, som ikke er anmærket i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

  • Når forarbejdet er gjort, og der er indhentet et tilbud, kan det medføre en mere smidig afslutning på handlen, hvilket er i begge parters interesse.

  • Selvrisikoen på en ejerskifteforsikring er oftest lav, og der er en tryghed samt sikkerhed ved at have tegnet en ejerskifteforsikring, som kan dække fejl og mangler, der ikke er opdaget ved inspektionen. Dermed er begge parter bedre stillet, hvis der skulle være fejl og mangler, som forsikringen kan dække. Gennemgå policen nøje, så du ved hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Ulemper ved ikke at tilbyde en ejerskifteforsikring

  • Hvis du som sælger ikke bidrager til halvdelen af forsikringspræmien, kan det potentielt betyde, at køberen kan rette direkte krav mod dig for fejl og mangler. Hvis du som sælger ikke fremlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring, kan du ikke friholdes for dit 10-årige fejl og mangel ansvar. Det kan potentielt blive en dyr omkostning for dig som sælger, hvis der opdages fejl og mangler ved boligen. Det skyldes, at der er en vis risiko for efterfølgende ansvar, hvis der ikke er en ejerskifteforsikring. Hvis køber opdager skader eller mangler efter købet, og ejerskifteforsikringen ikke er indhentet, og derfor ikke præsenteret for køberen så denne kan tage stilling til, om denne vil acceptere tilbuddet, kan du som sælger risikere at blive holdt ansvarlig for eventuelle omkostninger.

  • Når en sælger ikke har indhentet et tilbud, som kan præsenteres for potentielle købere, kan købere være tilbageholdende, da de ikke ved, hvad de kommer til at acceptere af mulige fejl og mangler. Hvis der opdages fejl og mangler, og der ikke er en ejerskifteforsikring, kan det skabe splid mellem parterne, da man som køber ikke selv vil hæfte for fejl og mangler, som har været til stede inden købet, men som ikke er angivet i rapporterne. Når der ikke er tilbudt, at man som sælger vil betale halvdelen af præmien, kan det føre til bekymring og mistillid hos køberen.

 

Det er afgørende for både sælger og køber at kommunikere om ejerskifteforsikring. At være klar over ansvarsfordelingen og potentielle konsekvenser kan hjælpe med at skabe et grundlag for en vellykket ejendomsoverdragelse. For at denne kommunikation kan finde sted, er det derfor vigtigt at huske på, at indhentelse og præsentation af et tilbud på en ejerskifteforsikring er sælgers ansvar.

Typisk hentes et tilbud på en basis ejerskifteforsikring, og prisen på denne afhænger af de oplysninger, man har videregivet til forsikringsselskabet ved indhentelse af tilbud. Der er flere aspekter i at vælge den bedste ejerskifteforsikring, og der er forskel på dækningen alt afhængigt af, om det er en basis eller udvidet ejerskifteforsikring.

Sælgers ansvar efter tegning af en ejerskifteforsikring

Selvom en ejerskifteforsikring ofte tegnes for at beskytte både køber og sælger mod skjulte fejl og mangler, fritager det ikke nødvendigvis sælgeren for ethvert ansvar efter salget. Derfor kan en sælger hos Dansk Boligforsikring tegne en sælgeransvarsforsikring.

Sælgeren har et ansvar for at informere køberen om eventuelle kendte mangler eller fejl ved boligen. Ejerskifteforsikringen dækker normalt kun skjulte fejl og mangler, som har været til stede, men som ikke er opdaget. Hvis sælgeren er opmærksom på visse problemer, skal disse kommunikeres klart, da disse tages med i betragtningen, når der skal udarbejdes et tilbud. Der kan være fejl og mangler, som sælgeren er bekendt med, men som ikke optræder i rapporterne. Hvis der efter aftalens indgåelse er en længere periode inden overdragelse, kan der forekomme eller opdages fejl og mangler ved boligen, som ikke er belyst i rapporterne. Derfor er det vigtigt, at man som sælger informerer køberen, da det forudsættes, at der er en ærlig kommunikation mellem parterne.

Hvis sælgeren er bekendt med skader, fejl eller mangler, der senere bliver opdaget, kan køberen stadig rette krav mod sælgeren. Det er derfor i sælgerens interesse at være opmærksom på ejendommens tilstand og være transparent under salgsprocessen, så der ikke opstår stridigheder mellem parterne.

Selv med en ejerskifteforsikring er det afgørende for sælgeren at forstå, at ansvarsfordelingen ikke fuldstændigt ophører efter salget. En sælger har et ansvar i op til 10 år efter overdragelsen, hvorfor det anbefales, at man tegner en sælgeransvarsforsikring, så man er ekstra beskyttet i tiden efter salget.

Dansk Boligforsikring