Ring mig op

Ring mig op

Klik her hvis henvendelsen handler om en skade
Please wait...

Bemærkninger til Tilsynets vurdering

FINANSTILSYNETS ORDINÆRE INSPEKTION ULTIMO 2017 ER NU TILENDEBRAGT

Dansk Boligforsikring A/S har i dag, den 30. april 2019, offentliggjort Finanstilsynets “Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring A/S”.

Inspektionen fandt sted medio december 2017, mens resultatet, som det også fremgår af redegørelsen, blev forelagt for selskabets bestyrelse og direktion onsdag den 6. marts 2019. Finans- tilsynet udformede herefter sin endelige redegørelse, som er modtaget af selskabet ultimo april.

I henhold til reglerne er redegørelsen tilgængelig på Dansk Boligforsikrings hjemmeside, ligesom den også kan læses på Finanstilsynets egen hjemmeside.

I Dansk Boligforsikring er vi tilfredse med, at 2017-inspektionen, og afrapporteringen af denne, hermed er endeligt afsluttet. Samtlige tilkendegivelser fra Finanstilsynet indgår nu i Dansk Boligforsikrings arbejde på løbende at opdatere og styrke sit ledelsessystem for også ad denne vej at sikre en fortsat solid og positiv udvikling af selskabet.

Nedenfor har vi anført nogle kommentarer til punkterne i Finanstilsynets redegørelse

Tilsynets inspektion har ikke givet anledning til bemærkninger om selskabets finansielle styrke, hvilket da heller ikke var forventet, idet vi med et overskud før skat på 45,6 mio. kroner også kom godt ud af det seneste regnskabsår. Selskabet er således stærkt kapitaliseret og havde ved udgangen af 2018 en egenkapital på 155 mio. kroner og en soliditetsgrad på 36 procent. Dette medvirkede til, at selskabets solvensdækning udgjorde halvanden gang det solvenskrav, der stilles til selskabet.

Som tidligere meddelt (i selskabets pressemeddelelse om årsregnskabet for 2018; udsendt den 5. april 2019) var vi bekendt med, at Finanstilsynets endelige redegørelse var umiddelbart forestående. På den baggrund omtalte vi derfor i pressemeddelelsen selskabets faste holdning til Finanstilsynets normale inspektioner, nemlig at vi aldrig går i rette med Finanstilsynets påbud m.v.; vi tager alene ved lære af de anvisninger, vi modtager. Underforstået, at hvis der er noget, vi kan eller skal gøre bedre, gør vi naturligvis dét.

Denne holdning er funderet i, at der ikke skal kunne sættes en finger på den måde, hvorpå vi driver selskabet. Derfor retter vi også ind efter de anvisninger, vi modtager.

Nogle konkrete eksempler på dette følger her:

På baggrund af Finanstilsynets konklusioner har vi foretaget en gennemgang af vores ledelses- system. Det har ført til en række opdateringer af funktionsbeskrivelser, politikker, retningslinjer og forretningsgange, ligesom kravene til den løbende rapportering også er tilrettet. Vi har der- med justeret disse, så de nu matcher Finanstilsynets krav til dokumentation af selskabets identifikation, måling, overvågning, styring og rapportering af risici. Derudover har vi styrket selskabets compliance funktion.

Som altid i forbindelse med disse ordinære Finanstilsyns-inspektioner er selskabet i tæt dialog med Finanstilsynet om indholdet i redegørelsen.

Siden 2011 har vi haft investeringer i securitiseringer – primært i nordeuropæiske CLO’er (Collateralized Loan Obligations). Disse var alle højt ratede (dvs. AAA, AA og A), og vi har i perioden 2011–2017 ikke haft tab på disse investeringer. Allerede under inspektionen i december 2017 besluttede vi at afhænde samtlige investeringer i securitiseringer. Det skete til den bogførte værdi. Finanstilsynet har herefter tilkendegivet, at påbud vedrørende de pågældende securitiseringspositioner er opfyldt.

Finanstilsynet har ligeledes meddelt selskabet, at påbuddet vedrørende solvenskapitalberegningen er opfyldt.

For så vidt angår kapitaltillægget til selskabets solvenskapitalkrav forventer vi, at dette vil være bortfaldet i fjerde kvartal 2019, når Finanstilsynet på dette tidspunkt revurderer behovet for dette tillæg.

Fra og med årsregnskabet for 2018 har selskabet tilpasset opgørelsesmetoden af den såkaldte IBNER-hensættelse, der udgør et tillæg til de afsatte sagshensættelser. Ved sin gennemgang fandt Finanstilsynet, at beregningsmetoden var for simpel for denne del af erstatningshensættelsen. Kort fortalt betyder denne hensættelse, at der i højere grad tages højde for selskabets samlede risikoeksponering. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at Finanstilsynet ikke fandt, at selskabets erstatningshensættelser var utilstrækkelige.

I forhold til selskabets kvartalsvise dataindberetninger, har vi indført nye kvalitetssikringsprocedurer med det formål yderligere at sikre korrekte indberetninger.

Alt i alt har Finanstilsynets redegørelse efter inspektionen i 2017 således medført en styrkelse af den måde, vi leder og driver selskabet på. Vi betragter således redegørelsen som et instrument til yderligere at kunne strømline selskabets daglige drift og udvikling, hvorfor vi ser frem til at arbejde ud fra de tilpassede retningslinjer m.v. fremover.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, står vi meget gerne til rådighed.

Med venlig hilsen
DANSK BOLIGFORSIKRING A/S

Jens Plesner Hamann
Administrerende direktør

Back to Top
Dansk Boligforsikring